ประวัติที่ปรึกษา

กรณ์เดช ธนภณพงศ์

กรณ์เดช ธนภณพงศ์
การฝึกอบรม ความรู้และการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการจัดการอุตสาหกรรม (TPM, Lean, 5S, Kaizen, QC)

ดูประวัติที่ปรึกษา
นครินทร์ หอมดี

นครินทร์ หอมดี
ระบบการจัดการอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น (5S, Lean, Kaizen, QCC, TQM, TPM, Smart Monodzukuri)

ดูประวัติที่ปรึกษา
ภูรินทร์ คุณมงคล

ภูรินทร์ คุณมงคล
การเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและงานบริการ, ระบบ 5ส ไคเซ็น คิวซีซี, ระบบการผลิตแบบลีน, การประเมินความเสี่ยงด้านเครื่องจักร

ดูประวัติที่ปรึกษา
ยุทธพงษ์ ศุภกร

ยุทธพงษ์ ศุภกร
ให้คำปรึกษาแนะนำ และ ประเมินความเสี่ยงด้านการออกแบบความปลอดภัยในเครื่องจักร ให้คำปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ด้วย 5S, Kaizen, QCC, Lean

ดูประวัติที่ปรึกษา
ยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ

ยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ
ระบบการจัดการแบบญี่ปุ่น (5S, Kaizen , QCC) ประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักร

ดูประวัติที่ปรึกษา
อัษฎาวุธ เบญจพร

อัษฎาวุธ เบญจพร
ประสบการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ 15 ปี, วิทยากร-ที่ปรึกษา, เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต เช่น TPM, Lean Manufacturing , Kaizen , 5ส และอื่นๆ

ดูประวัติที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาเครือข่าย

เรไร เฟื่องอาวรณ์

เรไร เฟื่องอาวรณ์
กิจกรรมพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (5S, Kaizen, QCC), การสร้างระบบส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Promotional System), TPM (Quality Maintenance, Focus Improvement)

ดูประวัติที่ปรึกษา