ประวัติที่ปรึกษา

นครินทร์ หอมดี

นครินทร์ หอมดี

การศึกษาสูงสุด

ระดับ ปริญญาโท
สาขา เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

ระบบการจัดการอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น (5S, Lean, Kaizen, QCC, TQM, TPM, Smart Monodzukuri)

ประเภทอุตสาหกรรมที่เคยเข้าให้คำปรึกษาและให้ความรู้

  • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
  • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
  • อุตสาหกรรมพลาสติก
  • อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์


นัดหมายการให้คำปรึกษาออนไลน์​

< < ดูประวัติที่ปรึกษาท่านอื่น​