Lean (Manufacturing&Service)

ระบบการผลิตแบบลีน  คือ

ระบบการผลิตที่มุ่งเน้นให้เกิดการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง โดยการขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการ และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความ     พึงพอใจสูงสุด  โดยทั่วไปเราจะแบ่งความสูญเปล่าออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้    

 1. Defect :  ตำหนิหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์
 2. Over Production :  การผลิตมากเกินความจำเป็น
 3. Waiting :  การรอคอย
 4. Not Utilized Employee : การไม่ใช้ประโยชน์จากตัวพนักงานอย่างเต็มที่
 5. Transportation : การเคลื่อนย้าย ขนย้าย
 6. Inventory :  สินค้าคงคลัง
 7. Motion : การเคลื่อนไหว
 8. Excess Processing : กระบวนการที่มากเกินจำเป็น

ประโยชน์ของการทำลีน กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

 1. ทำให้กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 2. ทำให้สินค้าคงคลังมีจำนวนลดลง  การไหลของงานดีขึ้น  ส่งผลให้ระยะเวลานำ (Lead Time)       ในการผลิตและการส่งมอบลดลง สามารถตอบสนองทั้งด้านปริมาณและเวลาที่ลูกค้าต้องการได้อย่างรวดเร็ว
 3. ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ดีขึ้น
 4. เพิ่มมุมมองและความสามารถของบุคลากรในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน


ข้อมูลอยู่ในระหว่างการจัดทำ