บรรยายพิเศษ…Lean อย่างไรให้บุคลากรสนุกและองค์กรกำไร & เกณฑ์ Thailand Lean Award 2016

บรรยายพิเศษ…Lean อย่างไรให้บุคลากรสนุกและองค์กรกำไร & เกณฑ์ Thailand Lean Award 2016

พร้อมทั้งฟัง… เคล็ดลับ & แนวคิดการบริหารยุคใหม่ภายใต้การนาระบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จากบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด องค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Lean Award 2015

สนใจ สามารถ Download ได้ที่นี่ :: บรรยายพิเศษ & เกณฑ์ Thailand Lean Award 2016