ขอเชิญส่งผลการดาเนินงานระบบ Lean เข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award 2018

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงขอเชิญองค์กรที่นาระบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในองค์กรจนประสบผลสาเร็จ ส่งผลการดาเนินงานระบบ Lean เข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award 2018 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่ Thailand Lean Award 2018