ประวัติความเป็นมา รางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality AwardBackground of KANO Quality Award背景

     

หนังสือ TQC (Total Quality Control) ที่เห็นอยู่นี้ได้ตีพิมพ์ขึ้นในเดือนกันยายน ค.ศ. 1985 หรือเมื่อ 39 ปีก่อน เป็นหนังสือประกอบการบรรยายในหลักสูตรต่างประเทศ จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในหัวข้อเรื่องการบริหาร TQC สำหรับผู้บริหาร หรือที่เรียกว่า TQM (Total Quality Management) ในปัจจุบัน โดย Prof.Dr.Noriaki Kano ท่านได้ให้เกียรติอย่างสูงกับ สมาคมฯ ในการนำประสบการณ์ความรู้และกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดให้กับผู้บริหารของอุตสาหกรรมไทย นับจากวันนั้นมา Kano’s House ก็ได้มีการเผยแพร่สู่ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะจุดเด่นของ Kano’s House นั้นมีความหมาย ลึกซึ้ง เข้าใจง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงความเป็นเรื่องราว "Story" ความเชื่อมโยงของหลักการบริหาร ปรัชญาบริหาร อย่างเป็นเหตุเป็นผล การวางกลยุทธ์ การกำหนดเป็นนโยบาย การกระจายนโยบาย เชื่อมโยงสู่การบริหารงานประจำวัน เชื่อมโยงระดับกระบวนการด้วยการบริหารข้ามสายงาน และตอบสนองต่อนโยบายด้วยความแข็งแรงของพนักงานหน้างานในรูปของกิจกรรม QCC โดยหลักการของ Dr.Deming หรือวงจร PDCA สิ่งสำคัญคือ TQM Concept แนวคิดหรือภาษาของ TQM ในการที่จะเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือแนวทางปฏิบัติ ตั้งแต่ การบริหารด้วยข้อมูลจริง ลูกค้าคือกระบวนการถัดไป การใช้ PDCA การเน้นกระบวนการและผลลัพธ์ (Process Oriented) การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน การจัดมาตรฐานการปฏิบัติงาน สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ทางปัญญาที่ Prof.Dr.Noriaki Kano ได้มาปลูกเอาไว้ให้กับอุตสาหกรรมไทยนานกว่า 20 ปี (ปัจจุบันกว่า 40 ปี)

ตลอดเวลา Prof.Dr.Noriaki Kano ยังเป็นประธานคณะอนุกรรมการรางวัล Deming Prize เป็นกรรมการก่อตั้งองค์กรศูนย์รวมด้านคุณภาพแห่งเอเชียหรือ ANQ (Asian Network Quality Award) และท่านยังได้รับรางวัล Deming Prize, Nikkei Quality Control Literature Prize, Jack Lancaster Medal จาก America Society for Quality ถือได้ว่าท่านได้สร้างผลงานด้านคุณภาพมาโดยตลอด

การส่งเสริมการบริหารระบบงานคุณภาพ สมาคมฯ ได้ทำอย่างต่อเนื่องทั้งระดับกลุ่ม องค์การ โดยได้จัดงาน Thailand Quality Prize ขึ้นทุกปีในเดือนมีนาคม เพื่อส่งเสริมให้มีการนำการบริหารงานคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์การ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน การสร้างทีมด้วย QCC โดยเชิดชูเกียรติสำหรับกลุ่ม QCC ที่มีผลงานดีเด่น และนำมาเผยแพร่ Best Practice เพื่อให้องค์การอื่น ๆ เกิดการเรียนรู้

ปี พ.ศ. 2550 สมาคมฯโดยคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้ต่อยอดรางวัลดังกล่าวจากกลุ่มเพิ่มขึ้นในรูปขององค์การที่มีการนำระบบบริหาร TQM ไปประยุกต์ใช้ ประกอบกับแนวทางที่สมาคมฯได้ถ่ายทอดระบบบริหาร TQM ในแบบของอาจารย์คาโนมากว่า 20 ปีนั้น จึงเห็นควรว่า

"ควรมีการจัดตั้ง KANO Quality Award เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินองค์การที่บริหารด้วยTQM อีกทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างยั่งยืน และเชิดชูเกียรติสำหรับองค์การที่มีการบริหารจัดการดีเด่น"

KANO Quality Award จึงได้เกิดขึ้น และต้องขอบพระคุณในความกรุณาของ Prof.Dr. Noriaki Kano เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้อนุญาตให้ใช้ชื่อท่าน อีกทั้งยังแนะนำ ให้ความรู้กับทีมกรรมการในการพัฒนาเกณฑ์รางวัลด้วยตัวท่านเอง ทั้งยังบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวในการช่วยเหลือโครงการส่งเสริมรางวัลคุณภาพคาโน ถือได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลที่มีความจริงใจและหวังดีต่ออุตสาหกรรมไทยอย่างแท้จริง

ในปี พ.ศ. 2551 ถือเป็นปีแรกที่มีการนำร่อง การมอบ KANO Quality Award แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยอาจารย์คาโน จะเป็นผู้ติดตามการตรวจประเมินองค์การอย่างใกล้ชิด และนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนในงาน จึงถือได้ว่าเป็นศักราชใหม่ของวงการคุณภาพที่อุตสาหกรรมไทยจะสามารถนำแนวทางการบริหารงานคุณภาพในรูปแบบของ Kano’s House ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการอุตสากรรมภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันองค์การให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในที่สุด โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับ KANO Quality Award 2009 ได้แก่
 • บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
 • บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จำกัด
 • บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
 • บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
 • บริษัท แดรี่พลัส จำกัด

ปี พ.ศ. 2552 สมาคมฯ กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้าน TQM โดยเริ่มมอบรางวัล KANO Quality Award สำหรับองค์กรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างรากฐานใน ศักยภาพเชิงแข่งขันเหนือคู่แข่งขันอย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป จึงได้เปิดรับสมัครองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้าน TQM สมัครเข้าร่วมประกวดเพื่อรับ KANO Quality Award 2010 คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจ ประเมินตามขั้นตอนเกณฑ์การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน จนได้องค์กรคุณภาพทีผ่านขั้นตอนการตรวจ ประเมินและพิจารณาจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน เข้านำเสนอผลงานรอบชนะเลิศ 3 องค์กร ได้แก่
 • บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
 • บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด
 • บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2553 สมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครองค์กรดีเด่นที่นำระบบ TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจน ประสบผลสำเร็จ และองค์กรที่ให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดเพื่อรับ KANO Quality Award 2011 คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินตามขั้นตอนเกณฑ์การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน จนได้องค์กร คุณภาพที่ผ่านขั้นตอนการตรวจประเมินและพิจารณาจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน เข้านำเสนอผล งานรอบชิงชนะเลิศ 4 องค์กร ได้แก่
 • บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบเหตุการณ์อุทกภัย เกิดวิกฤตน้ำท่วมอย่างหนัก ทำให้หลายองค์กร ประสบกับสถานการณ์วิกฤตทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่สนใจสมัครรับรางวัลคุณภาพ คาโน หลายองค์กรประสบกับวิกฤตอุทกภัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน จึงมี มติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดงานรางวัลคุณภาพคาโน : KANO Quality Award 2012 ไปจัดรวมกับ KANO Quality Award 2013

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับความสนใจจากองค์กรเป็นอย่างดีที่จะสมัครขอรับรางวัลคุณภาพคาโน ดังนั้น ปีนี้จึงมีองค์กรสมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพคาโน และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินตามขั้นตอน เกณฑ์การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน จนได้องค์กรคุณภาพที่ผ่านขั้นตอนการตรวจประเมินและ พิจารณาจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน เข้านำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ 7 องค์กร ได้แก่
 • บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
 • บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CDC บางบัวทอง)
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (RDC สุราษฎร์ธานี)
 • บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 • บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด
 • บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ คาโน จึงมีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดงานรางวัลคุณภาพคาโน : KANO Quality Award 2014 ไปจัดรวมกับ KANO Quality Award 2015

ปี พ.ศ. 2557 สมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครองค์กรดีเด่นที่นำระบบ TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจน ประสบผลสำเร็จ มีองค์กรที่ให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดเพื่อรับ KANO Quality Award 2015 คณะ กรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินตามขั้นตอนเกณฑ์การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน จนได้องค์กร คุณภาพที่ผ่านขั้นตอนการตรวจประเมินและพิจารณาจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน เข้านำเสนอผล งานรอบชิงชนะเลิศ 4 องค์กร ได้แก่
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ)
 • บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
 • บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

ปี พ.ศ. 2558 สมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครองค์กรดีเด่นที่นำระบบ TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจน ประสบผลสำเร็จ และองค์กรที่ให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดเพื่อรับ KANO Quality Award 2016 คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินตามขั้นตอนเกณฑ์การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน จนได้ องค์กรคุณภาพที่ผ่านขั้นตอนการตรวจประเมินและพิจารณาจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน เข้านำ เสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ 3 องค์กร ได้แก่
 • บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน)
 • บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรที่นำระบบ TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจนประสบผลสำเร็จ ให้ความสนใจ สมัครรับรางวัล KANO Quality Award 2017 โดยได้ผ่านการตรวจประเมินตามขั้นตอนเกณฑ์การตรวจ ประเมินรางวัลคุณภาพคาโน จนได้องค์กรคุณภาพผ่านเข้านำเสนผลงานรอบชิงชนะเลิศ 3 องค์กร ได้แก่
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง)
 • บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (โรงงานท่าพระ)
 • บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด

ปี พ.ศ. 2560 มีองค์กรที่นำระบบ TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจนประสบผลสำเร็จ ให้ความสนใจ สมัครรับรางวัล KANO Quality Award 2018 โดยได้ผ่านการตรวจประเมินตามขั้นตอนเกณฑ์การตรวจ ประเมินรางวัลคุณภาพคาโน จนได้องค์กรคุณภาพผ่านเข้านำเสนผลงานรอบชิงชนะเลิศ 5 องค์กร ได้แก่
 • บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)
 • บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
 • บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง)

ปี พ.ศ. 2561 มีองค์กรที่นำระบบ TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจนประสบผลสำเร็จ ให้ความสนใจ สมัครรับรางวัล KANO Quality Award 2019 โดยได้ผ่านการตรวจประเมินตามขั้นตอนเกณฑ์การตรวจ ประเมินรางวัลคุณภาพคาโน จนได้องค์กรคุณภาพผ่านเข้านำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ 2 องค์กร ได้แก่
 • บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง)

ปี พ.ศ. 2562 มีองค์กรที่นำระบบ TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจนประสบผลสำเร็จ ให้ความสนใจ สมัครรับรางวัล KANO Quality Award 2020 โดยได้ผ่านการตรวจประเมินตามขั้นตอนเกณฑ์การตรวจ ประเมินรางวัลคุณภาพคาโน จนได้องค์กรคุณภาพผ่านเข้าสู่การนำเสนผลงานในรอบชิงชนะเลิศ 6 องค์กร ได้แก่
 • บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (RDC ลำพูน)
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
 • บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
ด้วยการจัดงานนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ เพื่อรับรางวัล KANO Quality Award 2020 ซึ่ง กำหนดจัดงานเดือนมีนาคม 2563 เกิดวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดงานได้ ต้องเลื่อนการจัดงานไปจนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงสามารถจัดงานได้ วันที่ 23 มีนาคม 2565

ปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดโรค Covid-19

ปี พ.ศ. 2565 องค์กรภาคธุรกิจส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 อยู่ในช่วง ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ธุรกิจกลับคืนสู่ปกติ จึงยังไม่พร้อมดำเนินกิจกรรมและสมัครรับรางวัล ปี พ.ศ. 2566 สมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครองค์กรที่สนใจสมัครขอรับรางวัล KANO Quality Award

2024 มีองค์กรให้ความสนใจเป็นอย่างดี ด้วยบางองค์กรเพิ่งจะฟื้นจากสถานการณ์ Covid-19 จึงยังไม่พร้อม ในการจัดเตรียมข้อมูลและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ทำให้ได้องค์กรคุณภาพที่ผ่านขั้นตอนและ เกณฑ์การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน เข้านำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ 5 องค์กร ได้แก่
 • บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
 • บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน)
 • บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยรางวัล KANO Quality Award เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ นำไปสู่รางวัลระดับสากล จึงได้เรียน เชิญผู้ทรงเกียรติที่มีผลงานด้านคุณภาพ และเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย เป็นกรรมการรางวัลคุณภาพ คาโน เพื่อพิจารณาอนุมัติรางวัล ดังมีรายนามต่อไปนี้

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนที่ 24
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     

This shown TQC book (Total Quality Control) was published since September 1985 or 39 years ago. It was used in the seminar of overseas course organized by Technology Promotion Association (Thailand-Japan) in the topic of TQC FOR MANAGEMENT or as so called today as the TQM (Total Quality Management). It was very honorable for TPA that Prof. Dr. Noriaki Kano had conveyed to Thai industrial management for his experience, knowledge and study case in Japan. Since then, Kano’s House has been wildly spread to Thai industry sector. Especially, the prominent point of Kano’s House consists of the profound meaning, the ease in understanding and the scenario of “Story” which are rationally in line with the principle of management philosophy. Strategic planning, policy establishment, policy deployment, the linkage with daily management, the linkage among processes through the cross functional management and the responding to policy in strengthening the ability of shopfloor employees through the quality activity named QCC (Quality Control Circle) based on Dr. Deming’ principle or PDCA cycle are performed. The most significance are TQM concept or the terminology used in communicate, the practical approach such as management by facts, next process is our customer, PDCA application, process oriented and its result, preventive action and the operating standard management. All above mentioned are the wisdom seeds that Pro. Dr. Noriaki Kano has implanted into Thai industry which is lasting for more than 20 years (40 years as of now)

All the time, Prof. Dr. Noriaki Kano is still the sub-committee chairman of Demong Prize. He is the committee who has established ANQ (Asian Network Quality Award). He has got Deming Prize, Nikkei Quality Control Literature Prize, Jack Lancaster medal from American Societ Quity. He has continually contributed in quality area.

In promoting the quality system management, TPA has continually promoted for both group and organization level. Thailand Quality Prize contest is conducted on March of every year to encourage the applying of quality management in organization by focusing on people development, building the team through QCC activity and by praising the QCC group that delivered the outstanding outcome. Its best practices are shown and shared to other organizations for their learning.

In 2007, there was a decision from the management board of TPA to extend this mentioned award from group awarding to organization that apply TQM management system. In coincident with the continual teaching by TPA for more than 20 years on TQM Management System, based on the approach of Prof. Dr. Noriaki Kano, thus, TPA should:

"TPA should establish KANO Quality Award as the assessment standard in assessing the TQM-management-organization. In addition, it could raise up the competition limit of Thai industry in the whole picture. The exchange of knowledge should be provided and should be all the time lastly developed. It praised the organization for its outstanding management"

KANO Quality Award was established. It was very appreciated to Prof. Dr. Noriaki Kano for his kindness in permission to bear his name on the award. He also advised the committee in developing the award’s criteria. Additionally, he had donated his personal capital in supporting the promotion of KANO Quality Award project. He was held to be venerable person who extended his cordiality and really wished Thai Industry well.

Year-2008 was the first initiated year in giving the KANO Quality Award to the enterprises that joined this project. Prof. Dr. Noriaki Kano had followed-up closely for the assessment of the organizations. The performance of organization was presented publicly in the event. That was the new era in quality circle that Thai industry could adopt the quality management based on Kano’ House in industrial management which was in the condition of shrinkage economy. It could build the immunity into the organization in order to survive sustainably and lastly to head for the excellence.

The organization which joined the project for getting the KANO Quality Award 2009 were :
 • Chaiyaboon Brothers Co., Ltd.
 • Dutch mill Co., Ltd.
 • Dairy Plus Co., Ltd
 • Tozen Industrial Co., Ltd.
 • The Peace Canning (1958) Co., Ltd.

In 2009, TPA had organized the activity to promote and exchange TQM knowledge and experience by giving the KANO Quality Award to the outstanding – performance – organization. In order to build the foundation in competitive potential which securely and lastly prevailed over the competitor forever, TPA had pronounced for the enrollment of the TQM- outstanding – performance - organization to contest for getting KANO Quality Award

2010. The committee had carried out the assessment by following to the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Finally, there were quality organizations which could pass the assessment steps and the consideration of KANO Quality Award committee. Three organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • C. P. Retailing And Marketing Co., Ltd.
 • K & U Enterprise Co., Ltd.
 • Somboon Advance Technology Co., Ltd.

In 2010, TPA had pronounced for the enrollment of the successful TQM- outstanding – performance - organization and for the organization that had interested to apply and contest for getting KANO Quality Award 2011. The committee had carried out the assessment by following to the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Finally, there were quality organizations which could pass the assessment steps and the consideration of KANO Quality Award committee. Four organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • Kulthorn Kirby Co., Ltd.
 • Siam Denso Manufacturing
 • Toyota Boshoku Filtration System (Thailand) Co., Ltd.
 • Usui International Corporation Thailand Co., Ltd.

In 2011, Thailand had faced the flood event, the harshly flood crisis. Many organizations had faced with direct and indirect crisis, especially the organization that interested in applying to get KANO Quality Award. Many organizations had faced such a flood crisis. The assessment committee of KANO Quality Award had a meeting determination to postpone the organizing of KANO Quality Award 2012 event and to combine with KANO Quality Award 2013 event.

In 2012, many organizations interested in applying for getting KANO Quality Award. Therefore, there were organizations that actually applied for getting KANO Quality Award. The committee had carried out the assessment by following to the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Finally, there were quality organization which could pass the assessment step and the consideration of KANO Quality Award committee. Seven organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • Kulthorn Kirby Co.,Ltd.
 • CP ALL Public Co.,Ltd. (Chilled Distribution Center 1 : Bang Bua Thong)
 • CP ALL Public Co.,Ltd. (Distribution Center : Suratthani)
 • CP Retailink Co.,Ltd
 • C.P. Retailing and Marketing Co.,Ltd. (Ladlumkaew)
 • Panyatara Co.,Ltd.
 • Spansion (Thailand) Co.,Ltd.
 • V.T. Garment Co.,Ltd.

In 2013, Thailand had faced the political crisis. The assessment committee of KANO Quality Award had a meeting determination to postpone the organizing of KANO Quality Award 2014 event and to combine with KANO Quality Award 2015 event. In 2014, TPA had pronounced for the enrollment of the successful TQM- outstanding – performance – organization. There were organizations that interested in applying for getting KANO Quality Award 2015. The committee had carried out the assessment by following to the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Finally, there were quality organizations which could pass the assessment steps and the consideration of KANO Quality Award committee. Four organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • CP Retailink Co.,Ltd
 • Electricity Generating Authority of Thailand, Northern Region Operation Division
 • Muangthong Aluminium Industry Co.,Ltd.
 • Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. (Gateway Plant)

In 2015, TPA had pronounced for the enrollment of the successful TQM-outstanding – performance – organization. There were organizations that interested in applying for getting KANO Quality Award 2016. The committee had carried out the assessment by following to the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Finally, there were quality organizations which could pass the assessment steps and the consideration of KANO Quality Award committee. Three organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • CP All Public Co.,Ltd. (RDC Lamphun)
 • CP Retail and Marketing Co., Ltd. (Ladloomkaew)
 • The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd.

In 2016, there were organizations that applied TQM system successfully, interested in applying for getting KANO Quality Award 2017 and could pass the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Three organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • Daikin Compressor Industries Ltd.
 • Metropolitan Area Operation Division, (MAOD) Electricity Generating Authority of Thailand, (EGAT)
 • Sabina Fareast Co., Ltd. (Thaphra Factory)

In 2017, there were organizations that applied TQM system successfully, interested in applying for getting KANO Quality Award 2018 and could pass the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Five organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • Cosmo Group Public Co.,Ltd
 • CPRAM Co., Ltd. (Chonburi)
 • CPRAM Co., Ltd. (Ladkrabang)
 • Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd.
 • Toyota Motor Thailand Ltd. (Samrong Plant)

In 2018, there were organizations that applied TQM system successfully, interested in applying for getting KANO Quality Award 2019 and could pass the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Two organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • CPRAM Co.,Ltd. (Ladkrabang)
 • Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (Gateway plant)

In 2019, there were organizations that applied TQM system successfully, interested in applying for getting KANO Quality Award 2020 and could pass the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Six organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • CP All Public Co.,Ltd. (RDC Lamphun)
 • CPRAM Co.,Ltd. (Ladkrabang)
 • Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
 • Thai Chanathon Industry Co., Ltd.
 • Nittan (Thailand) Co.,Ltd.
 • Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
In organizing the final round contest for getting the KANO Quality Award 2020 which was scheduled on March 2023, the event could not be organized due to the outbreak of Covid-19 crisis. The event was postponed until the situation was eased up. The event was organized on 23 March 2022.

In 2020 and 2021, they were the years of Covid-19 epidemic.

In 2022, most of business organizations which were affected from Covid-19 epidemic situation. They were in economic restoration to the normal state. Thus, it was not ready to organize the event and getting the award application.

In 2023, TPA had pronounced for the organization that had interested in applying for getting KANO Quality Award 2024. Some organization had interested very well. Some organizations just restored from Covid-19 situation and were not ready in preparing data to get the assessment from the committee. So, there were quality organizations which could pass the assessment steps and criteria of KANO Quality Award, had to present their performance in final round. Five organizations were :
 • CPRAM Co.,Ltd. (Ladkrabang)
 • HANA Microelectronics Public Co., Ltd.
 • Nittan (Thailand) Co.,Ltd.
 • NSK Bearings Manufacturing (Thailand) Co.Ltd.
 • Western Digital Storage Technologies (Thailand) Co.Ltd. (Bang Pa-in Factory)

KANO Quality Award is an honorable award which brings about to the international award. So, TPA has invited the honor persons who succeed in quality area and are well known in Thailand to be the committee of KANO Quality Award for considering and approving the award to the award’s applicants. Their names are listed as follows,

Dr.Vitoon Simachokdeethe 24th Permanent Secretary
Ministry of Industrial Thailand
Mr.Kan TrakulhoonChairman and Independent Director
Advanced Info Service Public Company Limited
Dr.Panisuan JamnarnwejPresident
The Standards & Quality Association of Thailand
Mr.Ninnart ChaithirapinyoHonorary Advisor
Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
Mr.Thavorn ChalassathienVice President
The Federation of Thai Industries
     

This shown TQC book (Total Quality Control) was published since September 1985 or 39 years ago. It was used in the seminar of overseas course organized by Technology Promotion Association (Thailand-Japan) in the topic of TQC FOR MANAGEMENT or as so called today as the TQM (Total Quality Management). It was very honorable for TPA that Prof. Dr. Noriaki Kano had conveyed to Thai industrial management for his experience, knowledge and study case in Japan. Since then, Kano’s House has been wildly spread to Thai industry sector. Especially, the prominent point of Kano’s House consists of the profound meaning, the ease in understanding and the scenario of “Story” which are rationally in line with the principle of management philosophy. Strategic planning, policy establishment, policy deployment, the linkage with daily management, the linkage among processes through the cross functional management and the responding to policy in strengthening the ability of shopfloor employees through the quality activity named QCC (Quality Control Circle) based on Dr. Deming’ principle or PDCA cycle are performed. The most significance are TQM concept or the terminology used in communicate, the practical approach such as management by facts, next process is our customer, PDCA application, process oriented and its result, preventive action and the operating standard management. All above mentioned are the wisdom seeds that Pro. Dr. Noriaki Kano has implanted into Thai industry which is lasting for more than 20 years (40 years as of now)

All the time, Prof. Dr. Noriaki Kano is still the sub-committee chairman of Demong Prize. He is the committee who has established ANQ (Asian Network Quality Award). He has got Deming Prize, Nikkei Quality Control Literature Prize, Jack Lancaster medal from American Societ Quity. He has continually contributed in quality area.

In promoting the quality system management, TPA has continually promoted for both group and organization level. Thailand Quality Prize contest is conducted on March of every year to encourage the applying of quality management in organization by focusing on people development, building the team through QCC activity and by praising the QCC group that delivered the outstanding outcome. Its best practices are shown and shared to other organizations for their learning.

In 2007, there was a decision from the management board of TPA to extend this mentioned award from group awarding to organization that apply TQM management system. In coincident with the continual teaching by TPA for more than 20 years on TQM Management System, based on the approach of Prof. Dr. Noriaki Kano, thus, TPA should:

"TPA should establish KANO Quality Award as the assessment standard in assessing the TQM-management-organization. In addition, it could raise up the competition limit of Thai industry in the whole picture. The exchange of knowledge should be provided and should be all the time lastly developed. It praised the organization for its outstanding management"

KANO Quality Award was established. It was very appreciated to Prof. Dr. Noriaki Kano for his kindness in permission to bear his name on the award. He also advised the committee in developing the award’s criteria. Additionally, he had donated his personal capital in supporting the promotion of KANO Quality Award project. He was held to be venerable person who extended his cordiality and really wished Thai Industry well.

Year-2008 was the first initiated year in giving the KANO Quality Award to the enterprises that joined this project. Prof. Dr. Noriaki Kano had followed-up closely for the assessment of the organizations. The performance of organization was presented publicly in the event. That was the new era in quality circle that Thai industry could adopt the quality management based on Kano’ House in industrial management which was in the condition of shrinkage economy. It could build the immunity into the organization in order to survive sustainably and lastly to head for the excellence.

The organization which joined the project for getting the KANO Quality Award 2009 were :
 • Chaiyaboon Brothers Co., Ltd.
 • Dutch mill Co., Ltd.
 • Dairy Plus Co., Ltd
 • Tozen Industrial Co., Ltd.
 • The Peace Canning (1958) Co., Ltd.

In 2009, TPA had organized the activity to promote and exchange TQM knowledge and experience by giving the KANO Quality Award to the outstanding – performance – organization. In order to build the foundation in competitive potential which securely and lastly prevailed over the competitor forever, TPA had pronounced for the enrollment of the TQM- outstanding – performance - organization to contest for getting KANO Quality Award

2010. The committee had carried out the assessment by following to the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Finally, there were quality organizations which could pass the assessment steps and the consideration of KANO Quality Award committee. Three organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • C. P. Retailing And Marketing Co., Ltd.
 • K & U Enterprise Co., Ltd.
 • Somboon Advance Technology Co., Ltd.

In 2010, TPA had pronounced for the enrollment of the successful TQM- outstanding – performance - organization and for the organization that had interested to apply and contest for getting KANO Quality Award 2011. The committee had carried out the assessment by following to the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Finally, there were quality organizations which could pass the assessment steps and the consideration of KANO Quality Award committee. Four organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • Kulthorn Kirby Co., Ltd.
 • Siam Denso Manufacturing
 • Toyota Boshoku Filtration System (Thailand) Co., Ltd.
 • Usui International Corporation Thailand Co., Ltd.

In 2011, Thailand had faced the flood event, the harshly flood crisis. Many organizations had faced with direct and indirect crisis, especially the organization that interested in applying to get KANO Quality Award. Many organizations had faced such a flood crisis. The assessment committee of KANO Quality Award had a meeting determination to postpone the organizing of KANO Quality Award 2012 event and to combine with KANO Quality Award 2013 event.

In 2012, many organizations interested in applying for getting KANO Quality Award. Therefore, there were organizations that actually applied for getting KANO Quality Award. The committee had carried out the assessment by following to the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Finally, there were quality organization which could pass the assessment step and the consideration of KANO Quality Award committee. Seven organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • Kulthorn Kirby Co.,Ltd.
 • CP ALL Public Co.,Ltd. (Chilled Distribution Center 1 : Bang Bua Thong)
 • CP ALL Public Co.,Ltd. (Distribution Center : Suratthani)
 • CP Retailink Co.,Ltd
 • C.P. Retailing and Marketing Co.,Ltd. (Ladlumkaew)
 • Panyatara Co.,Ltd.
 • Spansion (Thailand) Co.,Ltd.
 • V.T. Garment Co.,Ltd.

In 2013, Thailand had faced the political crisis. The assessment committee of KANO Quality Award had a meeting determination to postpone the organizing of KANO Quality Award 2014 event and to combine with KANO Quality Award 2015 event. In 2014, TPA had pronounced for the enrollment of the successful TQM- outstanding – performance – organization. There were organizations that interested in applying for getting KANO Quality Award 2015. The committee had carried out the assessment by following to the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Finally, there were quality organizations which could pass the assessment steps and the consideration of KANO Quality Award committee. Four organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • CP Retailink Co.,Ltd
 • Electricity Generating Authority of Thailand, Northern Region Operation Division
 • Muangthong Aluminium Industry Co.,Ltd.
 • Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. (Gateway Plant)

In 2015, TPA had pronounced for the enrollment of the successful TQM-outstanding – performance – organization. There were organizations that interested in applying for getting KANO Quality Award 2016. The committee had carried out the assessment by following to the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Finally, there were quality organizations which could pass the assessment steps and the consideration of KANO Quality Award committee. Three organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • CP All Public Co.,Ltd. (RDC Lamphun)
 • CP Retail and Marketing Co., Ltd. (Ladloomkaew)
 • The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd.

In 2016, there were organizations that applied TQM system successfully, interested in applying for getting KANO Quality Award 2017 and could pass the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Three organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • Daikin Compressor Industries Ltd.
 • Metropolitan Area Operation Division, (MAOD) Electricity Generating Authority of Thailand, (EGAT)
 • Sabina Fareast Co., Ltd. (Thaphra Factory)

In 2017, there were organizations that applied TQM system successfully, interested in applying for getting KANO Quality Award 2018 and could pass the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Five organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • Cosmo Group Public Co.,Ltd
 • CPRAM Co., Ltd. (Chonburi)
 • CPRAM Co., Ltd. (Ladkrabang)
 • Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd.
 • Toyota Motor Thailand Ltd. (Samrong Plant)

In 2018, there were organizations that applied TQM system successfully, interested in applying for getting KANO Quality Award 2019 and could pass the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Two organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • CPRAM Co.,Ltd. (Ladkrabang)
 • Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (Gateway plant)

In 2019, there were organizations that applied TQM system successfully, interested in applying for getting KANO Quality Award 2020 and could pass the criteria and assessment steps of KANO Quality Award. Six organizations had to present their performance in final round contest. They were :
 • CP All Public Co.,Ltd. (RDC Lamphun)
 • CPRAM Co.,Ltd. (Ladkrabang)
 • Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
 • Thai Chanathon Industry Co., Ltd.
 • Nittan (Thailand) Co.,Ltd.
 • Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
In organizing the final round contest for getting the KANO Quality Award 2020 which was scheduled on March 2023, the event could not be organized due to the outbreak of Covid-19 crisis. The event was postponed until the situation was eased up. The event was organized on 23 March 2022.

In 2020 and 2021, they were the years of Covid-19 epidemic.

In 2022, most of business organizations which were affected from Covid-19 epidemic situation. They were in economic restoration to the normal state. Thus, it was not ready to organize the event and getting the award application.

In 2023, TPA had pronounced for the organization that had interested in applying for getting KANO Quality Award 2024. Some organization had interested very well. Some organizations just restored from Covid-19 situation and were not ready in preparing data to get the assessment from the committee. So, there were quality organizations which could pass the assessment steps and criteria of KANO Quality Award, had to present their performance in final round. Five organizations were :
 • CPRAM Co.,Ltd. (Ladkrabang)
 • HANA Microelectronics Public Co., Ltd.
 • Nittan (Thailand) Co.,Ltd.
 • NSK Bearings Manufacturing (Thailand) Co.Ltd.
 • Western Digital Storage Technologies (Thailand) Co.Ltd. (Bang Pa-in Factory)

:: @TPA Award
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award