คณะกรรมการ รางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality AwardCommittee of KANO Quality AwardCommittee of KANO Quality Award

ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน
Prof.Dr.Noriaki Kano
Professor Emeritus, Tokyo University of Science
Honorary Chairperson, Asian Network for Quality
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนที่ 24
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช
นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
คุณกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน
คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
คุณถาวร ชลัษเฐียร
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน
ประธานกรรมการ
รศ.พูลพร แสงบางปลา
ศาสตราภิชานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คุณสุพัฒน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
วิทยากร ที่ปรึกษา
กรรมการพิจารณารางวัล
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน
ผศ.วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณสิทธิไชย สรรพิทักษ์เสรี
ที่ปรึกษาอิสระ
คุณดนัย สุภาชนะ
ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน
คุณบุนนาค รัตนากร
ที่ปรึกษาบริหาร / กรรมการบริหาร
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
บริษัท ไอล่า จำกัด
คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโนเบื้องต้น
คุณนครินทร์ หอมดี
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาวุโส
ฝ่ายบริการให้คำปรึกษาและบริหารเครือข่าย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
คุณกรณ์เดช ธนภณพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม
ฝ่ายบริการให้คำปรึกษาและบริหารเครือข่าย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
คุณอัษฏาวุธ เบญจพร
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม
ฝ่ายบริการให้คำปรึกษาและบริหารเครือข่าย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
คุณลักษณะ มานิตขจรกิจ
วิทยากรที่ปรึกษา
วิทยากรอิสระ
บริษัท เทคนิคอล แอพโพรช เคาน์เซลลิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซี ซี ที สแควร์ จำกัด
คุณวัชระ ทองบุญชู
วิทยากรอิสระ
Chairman of the KANO Quality Award Committee
Prof.Dr.Noriaki Kano
Professor Emeritus, Tokyo University of Science
Honorary Chairperson, Asian Network for Quality
KANO Quality Award Board
Dr.Vitoon Simachokdee
the 24th Permanent Secretary Ministry of Industrial Thailand
Dr.Panisuan Jamnarnwej
President
The Standards & Quality Association of Thailand
Mr.Kan Trakulhoon
Chairman and Independent Director
Advanced Info Service Public Company Limited
KANO Quality Award Board
Mr.Ninnart Chaithirapinyo
Honorary Advisor
Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
Mr.Thavorn Chalassathien
Vice President
The Federation of Thai Industries
KANO Quality Award Assessment Committee
Committee Chairman
Assoc.Prof.Phulporn Saengbangpla
Chair Professor, Faculty of Engineering
Chulalongkorn University
Assoc.Prof.Rungsun Lertnaisat
Chancellor
Thai-Nichi Institute of Technology
Mr.Supat Eaungpulswat
Lecturer Expert
Quality Award Committee
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
KANO Quality Award Assessment Committee
Asst.Prof.Wisit Locharoenrat
Special Expert
Materials Engineering Department
Kasetsart University
Mr.Sitichai Sanpitakseree
Consultants Quality Management
Mr.Danai Supachana
Consultants
Association of Automobile Manufacturers
KANO Quality Award Assessment Committee
Mrs.Boonnark Rattanakorn
Management Consultant
ILA Co., Ltd
KANO Quality Award Pre-Assessment Committee
Mr.Nakarin Homdee
Senior Expert
Consultancy Service and Network Management Department
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Mr.Korndej Thanapolpong
Expert
Consultancy Service and Network Management Department
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Mr.Asdawut Benjaporn
Expert
Consultancy Service and Network Management Department
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Mr.Laksana Manitkhajohnkit
Freelance Speaker
Quality Award Committee
Mr.Nuwat Chanthaworn
Managing Director
CCT Square Co.,Ltd.
Mr.Watchara Thongboonchu
Freelance Speaker
Quality Award Committee
Committee of KANO Quality Award 泰日経済技術振興協会(TPA)では、元留学生ならびに日本とのネットワークを活用し、省エネ、品質管理、設備保全など、当時まだタイでは知られていなかった技術を積極的に取り入れ普及に努めてきました。 品質管理に関しては1982年に始め、翌83年には第一回QC大会を開始。
今に至るまで30回を超える開催を重ねており、毎年多くの企業・グループの参加があります。

QCサークル活動もタイにおいてかなり浸透をし、企業の品質管理への取り組みレベルも上がってきたことから、これまでの個人やチームでの活動から、組織全体としての取り組みを表彰する賞を検討し『狩野品質賞』を開設しました。

狩野紀昭 東京理科大学名誉教授は、品質管理の権威として国内外で広く知られており、氏の提唱する品質管理手法は、狩野モデルとして有名です。

タイのおいても企業への研修やコンサルテイングを通し、タイにおける品質マネジメントシステムの構築、支援を20年以上に渡り続けてこられました。
TPAでも1985年からご指導・ご支援をいただいており、新たな賞には、海外でも認知度の高い狩野先生の狩野モデルの考え・基準に沿うものが相応しいと考え、先生のお名前をつけた大会の設立認可をお願いいたしました。
先生には、大会設立の承諾をいただきました上、運営・審査へのご協力など様々なご支援をいただき、2009年第1回大会を開催いたしました。

狩野品質賞では、小集団グループでの活動ではなく、会社規模での品質管理の取り組みを審査し、さらなる品質管理の質の向上と企業の競争力を高めていくことを目的としております。
様々な観点の審査の総合点からダイヤモンド、金、銀、銅、認定書の5つのレベルの賞を設けております。

大会名誉顧問 1. ウィトゥーン・シマチョークディ : 元工業省次官
2. パニスウン・チャムナンウエート : The Standards & Quality Association of Thailand会長
Thai Frozen Foods Association 会長
3. カーン・トラグンフン : SCG Cement Co., Ltd. CEO
4. ニンナート・チャイティラピンヨー : Toyota Motor Thailand Co., Ltd.副会長
5. ターウォーン・チャラサティアン : DENSO International Asia Co., Ltd.シニアアドバイザー

:: @TPA Award
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award