วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ รางวัลคุณภาพ KANO Quality AwardVision and Objectives of KANO Quality AwardVision and Objectives of KANO Quality Award

วิสัยทัศน์
 1. เป็นรางวัลด้านคุณภาพตามแนวทาง TQM ที่มีเกียรติสูงสุดในประเทศไทย
 2. เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
 3. มีจุดเน้นที่แข่งกับตนเอง และเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ท้าทายให้ก้าวสู่รางวัลจาก Certificate สู่ Diamond Award
 4. เป็นรางวัลที่มีเกณฑ์และกลไลการตัดสินที่สอดคล้อง ตามปรัชญาการบริหาร TQM ของ Prof.Dr.Noriaki Kano
 5. เป็นระบบหรือกระบวนการให้รางวัลที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรที่มีความมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพของ สินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์
 1. ส่งเสริมให้กำลังใจแก่องค์กรที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท พยายามในการนำ TQM ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
 2. ส่งเสริมให้องค์กรมีการบันทึก ทบทวน กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ การเจริญเติบโตขององค์กร และเป็นแนวทางการบริหาร สะสมประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรต่อไป ในอนาคต
 3. ให้การยอมรับ เชิดชูเกียรติ แก่องค์กรที่สามารถบรรลุผลสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพขององค์กร
 4. เผยแพร่ประสบการณ์ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในการใช้ TQM เป็นกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจให้เป็น แบบอย่างแก่สาธารณะ
 5. เป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่มีความ สามารถในการแข่งขัน
 6. เป็นรางวัลที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ โดยใช้ หลักการ TQM
 7. เป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งภาคการผลิตและบริการของภาครัฐและธุรกิจไทย
Vision
 1. To be the most prestigious TQM quality award in Thailand
 2. To be wildly well recognized award especially in manufacturing and service sector
 3. To emphasize on organization’s own-self competition, continuous improvement and the award challenging from certificate level up to diamond award level
 4. To be the award which its criteria and evaluation guideline are based on TQM management philosophy of Prof. Dr. Noriaki Kano
 5. To be the awarding process and system which encourages the organization to commit in improving the quality of products and services for better performance continuously
Objectives
 1. To encourage the organization to make a passion and commitment in improving quality management system through the TQM approach
 2. To encourage the organization to record and review the successful case study as the history of organization growth and its management approach and experience for further management in the organization
 3. To recognize and praise the organization that succeeds in the improvement of management quality
 4. To share publicly the experience of successful organization which adopting TQM as its strategy in business management
 5. To be the award that enhances the awareness of the significance of quality and the innovation of compete-able products and services
 6. To be the award that enhances the knowledge and understanding about the elements that resulting in the quality excellence through TQM principle
 7. To level-up the product quality in manufacturing and services of government sectors and Thai businesses
Vision
 1. To be the most prestigious TQM quality award in Thailand
 2. To be wildly well recognized award especially in manufacturing and service sector
 3. To emphasize on organization’s own-self competition, continuous improvement and the award challenging from certificate level up to diamond award level
 4. To be the award which its criteria and evaluation guideline are based on TQM management philosophy of Prof. Dr. Noriaki Kano
 5. To be the awarding process and system which encourages the organization to commit in improving the quality of products and services for better performance continuously
Objectives
 1. To encourage the organization to make a passion and commitment in improving quality management system through the TQM approach
 2. To encourage the organization to record and review the successful case study as the history of organization growth and its management approach and experience for further management in the organization
 3. To recognize and praise the organization that succeeds in the improvement of management quality
 4. To share publicly the experience of successful organization which adopting TQM as its strategy in business management
 5. To be the award that enhances the awareness of the significance of quality and the innovation of compete-able products and services
 6. To be the award that enhances the knowledge and understanding about the elements that resulting in the quality excellence through TQM principle
 7. To level-up the product quality in manufacturing and services of government sectors and Thai businesses

:: @TPA Award
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award