Home › Monthly Archives › ธันวาคม 2015

ประกาศกาศผลThailand Quality prize 2016 เข้าสู่การนำเสนอผลงาน QCC รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผลประกวดรางวัลThailand Quality Prize 2016 รอบคัดเลือก จากการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
เข้าสู่การนำเสนอผลงาน QCC รอบชิงชนะเลิศ

โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์แนบ ประกาศผล Thailand Quality Prize 2016 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฎิบัติงานจริง