Home › Monthly Archives › กรกฎาคม 2017

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน QCC เพื่อรับรางวัล Thailand Quality Prize

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน QCC เพื่อรับรางวัล Thailand Quality Prize ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากที่นี่ เกณฑ์การพิจารณาผลงาน QCC เพื่อรับรางวัล Thailand Quality Prize

รับสมัครผลงานเข้าร่วม Thailand Quality Prize 2018

ส.ส.ท. เปิดรับสมัครผลงานด้าน QCC เพื่อรับ Thailand Quality Prize 2018 ขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีสาหรับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงถึงระดับปฏิบัติการได้แสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษา (Best Practice) ของแต่ละองค์กร

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้จากที่นี่ Thailand Quality Prize 2018-รับสมัครผลงาน QCC