Home › Monthly Archives › เมษายน 2016

บรรยายพิเศษ…QCC พัฒนาคน พัฒนาความคิด พิชิตปัญหา และเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2017

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ…
“QCC พัฒนาคน พัฒนา ความคิด พิชิตปัญหา” และ “เกณฑ์การพิจารณาผลงาน QCC เพื่อรับ Thailand Quality Prize 2017”

องค์กรที่มีคุณภาพ ย่อมเกิดจากบุคลากรหรือพนักงานคุณภาพที่มีอยู่ภายในองค์กรนั้นๆ การพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่ต่อเนื่อง เช่น การให้ความรู้แก่พนักงาน ทั้งในเรื่องของตัวเนื้องานและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น และการแก้ไขปัญหาที่ทางองค์กรจงใจตั้งใจให้เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สร้างความเป็นเลิศและสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปัญหาทั้งสองลักษณะนี้จะถูกเอาชนะได้ด้วยทีมงานที่อยู่ภายในหน่วยงานเดียวกันและด้วยทีมงานที่มาจากหลายหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย QC Story หรือ วงล้อ PDCA นี้ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องออคิด โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท

***สำรองที่นั่งด่วน

โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียด กำหนดการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครตามไฟล์แนบ บรรยายพิเศษ…QCC พัฒนาคน พัฒนาความคิด พิชิตปัญหา และเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2017