Home › Monthly Archives › พฤษภาคม 2018

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ QCC ยุค 4.0 ฯ พร้อมฟังหลักเกณฑ์การให้คะแนน และคัดเลือกผลงานกลุ่ม QCC เพื่อรับ… Thailand Quality Prize 2019

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน QCC เพื่อรับรางวัล Thailand Quality Prize 2019