Home › Monthly Archives › ธันวาคม 2023

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2024 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง


ประกาศผล Thailand Quality Prize 2024 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ