Home › Page › วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

จุดประสงค์ของ QCC

QC Circle หมายถึง กลุ่มคนขนาดเล็ก ประมาณ 3-10 คนที่อยู่ในสายงานเดียวกัน มารวมตัวกันอย่างอิสระ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในด้านการ
พัฒนาและ ปรับปรุงคุณภาพงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และมีการควบคุมในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
จุดประสงค์ของ QCC
1.
ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมงาน และภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นลำดับต่อไป
2.
ให้ทุกคนจนถึงพนักงานปลายแถว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มขวัญ กำลังใจและควบคุมคุณภาพขั้นตอนทั่วทั้งสถานที่ปฏิบัติงานโดยการอาศัยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพเป็นสื่อกลางอีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความ
สำนึกในเรื่องคุณภาพปัญหาในงานและแก้ไขปรับปรุงงาน
3.
ให้กิจกรรมควบคุมคุณภาพทั่วทั้งวิสาหกิจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพในลักษณะเป็นหัว(ใจกลาง) ณ สถานที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ
ทำไมต้องทำ QCC
* พื้นฐานความต้องการของมนุษย์ จากทฤษฎีแรงจูงใจการทำงานของ Maslow พบว่ามนุษย์ ต้องการทำงานด้วยเหตุผลหลายอย่าง ไม่ใช่เพื่อเงินหรือปัจจัย 4 แต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการความมั่นคง
ความปลอดภัย การมีส่วนร่วม เกียรติยศ และความสำเร็จ
* สนองการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมนี้ ปัจจุบันถือว่าเป็นการบริหารที่ดี และเหมาะสมที่สุดกับคุณสมบัติของมนุษย์ ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะการบริหารในอดีตแบบเผด็จการ
(Dictatorship หรือ Top-Down Management) รวมทั้งการควบคุมคุณภาพแบบตะวันตกนั้น ถึงแม้จะทำให้เกิดผลงาน แต่ส่งผลเสียออกมามากมาย ตัวอย่างผลเสียหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหาร
ดังกล่าวมีดังนี้
1.
ขาดความสัมพันธ์ หรือการแตกแยกสามัคคีระหว่าง
ก.
หัวหน้างานและลูกน้อง
ข.
หน่วยงานต่อหน่วยงาน (ขาดทีมงานและขาดเป้าหมายขององค์การร่วมกัน)
2.
การควบคุมคุณภาพจำกัดอยู่เฉพาะบางงานเท่านั้น เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือบัญชี ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอ
3.
พนักงานขาดจิตสำนึกถึงคุณภาพที่ตนเองรับผิดชอบ และขาดจิตสำนึกถึงเรื่องค่าใช้จ่าย และการสูญเสียรวมทั้งความปลอดภัย
4.
ขาดความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาตนเองและองค์การ
5.
เบื่อ
6.
หน่ายการทำงาน ทำให้มาสาย ขาดงานและเปลี่ยนงานบ่อย
7.
ไม่สามารถแก้ปัญหาหน้างานด้วยตนเอง
8.
กลัวปัญหา
9.
ขาดขวัญในการทำงาน
10.
ปัญหาแรงงานสัมพันธ์
11.
ขาดการเป็นมนุษย์ที่สมศักดิ์ศรี หรือมีคุณค่าน้อย
12.
ขาดการมีส่วนร่วม
13.
ขาดความจงรักภักดีต่อองค์การ
14.
ขาดระเบียบวินัย
15.
การสื่อข้อความไม่ดี
16.
ไม่สามารถใช้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาให้ทันสมัย และเจริญขึ้น
* ความอยู่รอดของบุคคล และองค์การ
ปัจจุบันการทำธุรกิจ จะต้องมีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้กับหน่วยงานนั้น สิ่งต่าง ๆ จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก หากบริษัทหรือองค์การใดๆ ไม่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี (TECHNOLOGY TRANSFER) ใหม่ ๆ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ก็ยากที่จะอยู่รอดได้เพราะหากคู่แข่งของเราสามารถใช้เทคนิคใหม่ๆ ได้ดีกว่าแน่นอน เขาย่อมมีโอกาสมากกว่ากิจกรรม
QC CIRCLE ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบควบคุมคุณภาพ
ของญี่ปุ่นที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถฟันฝ่าอุปสรรค ดังกล่าวมาได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ทั้งหมด แต่ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน
ซึ่งธุรกิจญี่ปุ่นทั่วไปยอมรับแล้วว่าได้ผลดี ประเทศไทยเราถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยกันพัฒนาคนของเราให้มีความสามารถสูงขึ้น โดยนำ
ระบบควบคุณภาพแบบญี่ปุ่นและกิจกรรม QC CIRCLE เข้ามาใช้ จะได้เป็นการพยุงสถานภาพ ของธุรกิจให้คงอยู่และก้าวหน้าต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นส่วนรวมอีกด้วย
ประโยชน์ของการทำกิจกรรม QCC
* ประโยชน์ของคิวซีสำหรับผู้ทำกิจกรรมพอสรุปได้ดังนี้
1.
มีส่วนร่วมในการทำงานและบริหาร
2.
ยอมรับปัญหาและสามารถแก้ปัญหา
3.
ลดความเบื่อหน่าย
4.
ลดการขัดแย้ง
5.
ลดความลำบากและอุบัติเหตุ
6.
สร้างความเป็นระเบียบและวินัย
7.
พอใจงาน และมีคุณค่ามากขึ้น
8.
มีการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9.
รู้จักปรับปรุงอยู่เสมอ (พัฒนาตนเอง)
10.
รู้จักวางแผน
11.
สร้างนิสัยประหยัด
12.
สร้างความมั่นคง
13.
มีอนาคตไกล
14.
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน (ทำงานร่วมกันได้ มนุษยสัมพันธ์สามัคคี)
15.
ได้รับความดีความชอบและรางวัลอื่นๆ
16.
นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในครอบครัว และชีวิตประจำวันทั่วไป
17.
กล้าแสดงออก
18.
สร้างภาวะผู้นำ
19.
ภูมิใจในความสำเร็จ
* 7 ขั้นตอนการทำ QCC ( 7 ขั้นตอนของ QC STORY)
1.
ค้นหาปัญหาและเลือกหัวข้อ กำหนดเป้าหมาย
2.
สำรวจสภาพปัจจุบัน
3.
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวางมาตรการแก้ไข
4.
ลงมือปฏิบัติตามแผนมาตรการแก้ไข
5.
ตรวจสอบผล
6.
กำหนดมาตรฐาน
7.
สรุปผลและวางแผนทำกิจกรรมเรื่องต่อไป