Homeไม่มีหมวดหมู่ › บรรยายพิเศษ…QCC พัฒนาคน พัฒนาความคิด พิชิตปัญหา และเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2017

บรรยายพิเศษ…QCC พัฒนาคน พัฒนาความคิด พิชิตปัญหา และเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2017

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ…
“QCC พัฒนาคน พัฒนา ความคิด พิชิตปัญหา” และ “เกณฑ์การพิจารณาผลงาน QCC เพื่อรับ Thailand Quality Prize 2017”

องค์กรที่มีคุณภาพ ย่อมเกิดจากบุคลากรหรือพนักงานคุณภาพที่มีอยู่ภายในองค์กรนั้นๆ การพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่ต่อเนื่อง เช่น การให้ความรู้แก่พนักงาน ทั้งในเรื่องของตัวเนื้องานและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น และการแก้ไขปัญหาที่ทางองค์กรจงใจตั้งใจให้เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สร้างความเป็นเลิศและสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปัญหาทั้งสองลักษณะนี้จะถูกเอาชนะได้ด้วยทีมงานที่อยู่ภายในหน่วยงานเดียวกันและด้วยทีมงานที่มาจากหลายหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย QC Story หรือ วงล้อ PDCA นี้ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องออคิด โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท

***สำรองที่นั่งด่วน

โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียด กำหนดการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครตามไฟล์แนบ บรรยายพิเศษ…QCC พัฒนาคน พัฒนาความคิด พิชิตปัญหา และเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2017

Comments are closed.