Homeไม่มีหมวดหมู่ › ประกาศผลงาน QCC ที่ผ่านรอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฎิบัติงานจริง เพื่อเข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563

ประกาศผลงาน QCC ที่ผ่านรอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฎิบัติงานจริง เพื่อเข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563


ประกาศผลงาน QCC ที่ผ่านรอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฎิบัติงานจริง เพื่อเข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563

Comments are closed.